Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Rinske Yoga & Health en de ingeschreven lesklant betreffende de Vinyasa Yoga les.

2.Inschrijving geschiedt door middel van het invullen en ondertekenen van het daartoe bestemde inschrijfformulier.

3.De overeenkomst wordt aangegaan met ingang van de datum welke op het inschrijfformulier is vermeld. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur welke men heeft aangegeven en is niet tussentijds opzegbaar. Daarna wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd en dan is de overeenkomst per maand opzegbaar.

4. De contributie dient vooraf te worden voldaan. De betaling geschiedt zoals overeengekomen op het inschrijfformulier d.w.z. contant of factuur. Rinske Yoga & Health behoudt zich het recht voor de contributie te wijzigen. Wijzigingen van de contributie zal tenminste 1 maand van tevoren bekend worden gemaakt.

5. Bij niet betaling van de contributie is de lesklant in verzuim. Rinske Yoga & Health houdt zich voor bij blijvend verzuim van betaling de lesklant te kunnen weigeren bij de les.

6. Indien een lesklant als gevolg van ziekte, blessure, een operatie of zwangerschap gedurende een periode langer dan 1 maand niet in staat is om Yoga les te volgen, kan de overeenkomst op verzoek van de lesklant voor maximaal een periode van 12 maanden worden opgeschort. De lesklant zal tijdig en in elk geval vooraf mededeling doen van de reden van opschorting.

7.Indien de lesklant een Yogales niet kan volgen, is het mogelijk deze op een ander tijdstip/dag in te halen. Voor de strippenkaart geldt dat binnen de periode dat deze geldig is en bij het afnemen van een abonnement tot 2 maanden na je afwezigheid.

8. De lesdagen – en tijden worden door Rinske Yoga & Health vastgesteld en zullen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Wijzigingen van de lesdagen – en tijden verplicht Rinske Yoga & Health niet tot terugbetaling van de contributie. Wijziging van lesdagen- en tijden zal door Rinske Yoga & Health altijd tijdig worden doorgegeven via email. De yogales kan altijd op een ander dag/ tijd ingehaald worden. Zoveel mogelijk zal vervanging geregeld worden.

9. Afmelden van het niet bijwonen van een les dient te geschieden via het sturen van een mail of app.

10. Lesklant garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/ haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

11.Deelname aan de Yogales geschiedt op geheel eigen risico.

12.De lesklant dient zorgvuldig en netjes met de lesmaterialen, die aanwezig zijn in de yoga studio, om te gaan.